55

โครงการเวลาของน้อง

โครงการเวลาของน้อง 
      โครงการเวลาของน้อง จัดขึ้นโดยโดยกลุ่มนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
เพื่อให้นิสิตมีความสามัคคี มีจิตสำนึก มีความกล้าแสดงออกที่รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีน้ำใจและรู้จักให้ความช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น


โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904