55

โครงการสานสัมพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มก.- มธ.

โครงการสานสัมพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มก.-มธ. 
โครงการสานสัมพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มก.-มธ. ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองสถาบัน ระหว่างโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือทางด้านวิชาการ  และกิจกรรมสืบต่อไป โดยให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ตั้งไว้


โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904