56

โครงการความสัมพันธ์ไทย-เพื่อนบ้าน

โครงการความสัมพันธ์ไทย-เพื่อนบ้าน

ด้วยโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา 01470353 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นวิชาเลือกให้กับนิสิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การกำหนดนโยบายความสัมพันธ์และสถานภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน

ดังนั้นเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาดังกล่าว และได้รับประสบการณ์ตรงอันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ทางโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจึงเห็นควรจัดให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอน


โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904