56

โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ที่ได้เรียนในรายวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (01470262) และวิชาประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย (01452323) ได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตของภาคประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งต่างๆ  โดยเฉพาะทรัพยากรแร่ธาตุกับการดูแลระบบนิเวศน์ กับการทำการประมงพื้นบ้านในทะเลภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆสถานที่ ที่มีการทำอาชีพดังกล่าว การออกไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นร่วมสมัยทั้งของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีสิทธิใช้ประโยชน์ในเขตอ่าวไทย โดยเฉพาะการประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำเป็นอาหารและเป็นสินค้าที่ประเทศไทยจัดส่งไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประเด็นปัญหาที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้


โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904