57

ทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทรัพย์ 
ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนละ 10,000 บาท* 

1. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนได้กำหนดไว้ ดังนี้
เป็นนิสิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ชั้นปีที่ 2–4
มีความประพฤติดี และ มีความรับผิดชอบ
ขาดแคลนทรัพย์
มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

2. เอกสารหลักฐานประกอบด้วย
ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน และบัตรประจำตัวนิสิตอย่างละ 1 ชุด
ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 1 ใบ (ปริ้นท์จาก regis.ku.ac.th)
หนังสือรับรองรายได้ผู้ปกครอง(ที่แนบท้ายในใบสมัคร)

3. นิสิตสามารถdownloadใบสมัครได้ที่ www.seas.soc.ku.ac.th และ 
FB group: ข่าวสารSEASKU **หมดเขตส่งใบสมัครในวันจันทร์ที่ 21 ส.ค.60                
เวลา 16.00 น. ที่ห้องโครงการเอเชียฯ อาคาร 2 ชั้น 1

4. ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อ(ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในใบสมัคร)  เพื่อเข้าสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 1 ก.ย.60 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 

5. ขอให้นิสิตที่เข้าสัมภาษณ์แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

6.* นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนแบ่งเป็นภาคการศึกษาละ 5,000 บาท  (ครั้งที่ 1 ช่วงปลายเดือน ต.ค.60 และ ครั้งที่ 2 ช่วงปลายเดือน ธ.ค.60)


ใบสมัคร2560


โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904