57

ทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ทุนละ 10,000 บาท*

1. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนได้กำหนดไว้ ดังนี้

  • เป็นนิสิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ชั้นปีที่ 2–4
  • มีความประพฤติดี และ มีความรับผิดชอบ
  • ขาดแคลนทรัพย์
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
2. เอกสารหลักฐานประกอบด้วย
  • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
  • สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน และบัตรประจำตัวนิสิตอย่างละ 1 ชุด
  • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 1 ใบ (ปริ้นท์จากRegisKU)
  • หนังสือรับรองรายได้(ที่แนบท้ายในใบสมัคร)
3. นิสิตสามารถdownloadใบสมัครได้  ที่นี่
**หมดเขตส่งใบสมัครในวันอังคารที่ 4 ต.ค.59 เวลา 15.00 น. ที่ห้องโครงการเอเชียฯ อาคาร 2 ชั้น 1
   
4. ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อ(ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในใบสมัคร) เพื่อเข้าสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 7 ต.ค.59 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

5. ขอให้นิสิตที่เข้าสัมภาษณ์แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

6. นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนแบ่งเป็นภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
(ครั้งที่ 1 ช่วงปลายเดือน ต.ค.59 และ ครั้งที่ 2 ช่วงปลายเดือน ธ.ค.59)


ใบสมัครทุน2559

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904