56

โครงการย้อนรอยศาสนวัฒนธรรมอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา 01470371 ศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Religions and Socio-Political Thoughts in Southeast Asia) เป็นวิชาบังคับให้กับนิสิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของศาสนา ความเชื่อ และความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงร่วมสมัย การเผยแพร่ของศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ลัทธิขงจื้อ และปรัชญาอื่นๆ การผสมผสานและการปรับตัวของศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
       
ดังนั้นเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาดังกล่าว และได้รับประสบการณ์ตรงอันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอนขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา  


โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904