56

โครงการศิลปะและโบราณคดีสัญจร

ด้วยโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา 01470272  ศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Art and Archaeology in Southeast Asia)
ให้กับนิสิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ชั้นปีที่ 2  เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและความหมายของโบราณคดี  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน 
ตลอดจนศิลปะและโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อันจะช่วยให้นิสิตเข้าใจพัฒนาการของรัฐโบราณในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้นเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาดังกล่าว  และได้รับประสบการณ์ตรงอันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป 
ทางโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจึงจัดให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอนเป็นประจำทุกปี


โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904