58

ผลงานนิสิต

  1. ห้องน้ำสาธารณะในมาเลเซีย : “มาตรฐาน ความแตกต่าง และการผ่อนปรน”
โดย นายกษิดิศ วงษ์ลิขิตธรรม รหัสนิสิต 51461226
  2. “ปุตราจายาเมืองแห่งอนาคต” โดย นางสาว เปรมิกา มนทกานติ รหัสนิสิต 51463867
  3. รักแรกพบที่ “มะละกา” โดย นางสาว ตวงทิพย์ พรมเขต รหัสนิสิต 51463644

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904