57

ทุน

  1. ทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2560
  2. ทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904