55

กิจกรรมนิสิต

  1. โครงการสืบสานตำนานศิลป์
  2. โครงการเวลาของน้อง
  3. โครงการสานสัมพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มก.- มธ.
  4. โครงการออกค่ายปลูกป่า
  5. โครงการกิจกรรมแรกพบ
  6. โครงการปฐมนิเทศนิสิต

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904