52

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท ประกอบด้วย


 > ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ  ภาคการศึกษาละ  5,000 บาท
 > ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  ภาคการศึกษาละ  3,700 บาท
 > ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ  25,000 บาท
 > ค่าธรรมเนียมพิเศษโครงการ  ภาคการศึกษาละ  1,300 บาท
 > ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน    12,000 บาท
 > ค่ารักษาสถานภาพนิสิต  ภาคการศึกษาละ  4,000 บาท
 > ค่าปรับลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด วันละ 50 บาท
    แต่ไม่เกิน 500 บาท
                       
          
 > ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเกิน 21 หน่วยกิตที่กำหนด
    (หมู่บรรยายหน่วยกิตละ 1,000 บาท และ
     หมู่ปฏิบัติหน่่วยกิตละ 1,500 บาท)
   
 
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904