50

คุณสมบัติผู้สมัคร

 
  • ระบบ KU Admission
เป็นไปตามเงื่อนไขการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบ KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     
  • ระบบรับตรง
โดยโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ผู้สมัครต้องมีการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(O-NET และ GAT/PAT) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีการศึกษา (นับจากปีที่สมัคร)
4. ต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษของสาขาอื่นในคณะสังคมศาสตร์**
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904