84

คณาจารย์

อาจารย์ประจำของภาควิชาต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งอาจารย์พิเศษซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละมิติที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงภายในประเทศและต่างประเทศ


โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904