83

คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารโครงการ 

อธิการบดี ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ที่ปรึกษา
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ประธาน  คณะกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์    กรรมการ
ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ กรรมการและเลขานุการ

 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
 
ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า ประธานกรรมการ 
อ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง กรรมการ
อ.จุฑารัตน์ จิตโสภา กรรมการ
อ.สิทธารถ ศรีโคตร กรรมการ
อ.ดร.อาวุธ ธีระเอก กรรมการ
อ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์ กรรมการ
อ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์ กรรมการและเลขานุการ


โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904