82

วัตถุประสงค์


       1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในการศึกษาแบบสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์ภูมิภาคศึกษา และมีความทันสมัยเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพได้หลากหลายวงการในสังคมไทย

       2.เพื่อเน้นการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาและวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรีทุกสาขาทางด้านสังคมศาสตร์

       3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกด้าน ในฐานะ  ที่ภูมิภาคแห่งนี้  มีความเจริญทางอารยธรรมมาตั้งแต่อดีต รวมทั้งมีความสำคัญทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของโลกในปัจจุบันและอนาคต

       4.เพื่อให้บัณฑิตรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์  มีความคิดริเริ่ม  สามารถบูรณาการองค์ความรู้ วิเคราะห์  วิจารณ์   และแก้ไข ปัญหาต่างๆ  ที่เผชิญหน้าอยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างฉลาดลึกซึ้ง

       5.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความกระตือรือร้น  มีวิสัยทัศน์  รู้และเข้าใจปัญหาโลกาภิวัตน์   ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกด้าน มีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างสรรค์และสื่อสารกับสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับสากล


โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904