• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

อ.เรวัตร หินอ่อน

อ.เรวัตร หินอ่อน รหัสอาจารย์ H 7028
ชื่อ - สกุล อ.เรวัตร หินอ่อน
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งโครงการ -
วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์การค้าและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์เทคโนโลยี

ผลงานทางวิชาการ

อีเมล fsocrwh@ku.ac.th
โทรศัพท์ 02-5613480 ต่อ 713