• ทุนการศึกษาประจำปี 2561
 • ทุนการศึกษาประจำปี 2561
 • ทุนการศึกษาประจำปี 2561
 • ทุนการศึกษาประจำปี 2561
 • ทุนการศึกษาประจำปี 2561

ทุนการศึกษาประจำปี 2561

ทุนการศึกษาประจำปี 2561

โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนละ 10,000 บาท* 

 1. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนได้กำหนดไว้ ดังนี้
 1. อกสารหลักฐานประกอบด้วย
 1. นิสิตสามารถdownloadใบสมัครได้ที่ คลิก
  www.seas.soc.ku.ac.th และ FB group: ข่าวสารSEASKU
  **หมดเขตส่งใบสมัครในวันพุธที่ 29 ส.ค.61 เวลา 16.00 น. ที่ห้องโครงการเอเชียฯ ชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 2
 2. ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อ(ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในใบสมัคร) เพื่อเข้าสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 31 ส.ค.61 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

 3. ขอให้นิสิตที่เข้าสัมภาษณ์แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

    6.* นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนแบ่งเป็นภาคการศึกษาละ 5,000 บาท(ครั้งที่ 1 ช่วงปลายเดือน ต.ค.61 และ ครั้งที่ 2 ช่วงปลายเดือน ธ.ค.61)

       

 ประกาศ ณ วันที่  2 ส.ค.2561